Techtra JSC hướng đến các sản phẩm chăm sóc các trang trại xanh – sạch, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng với phân dơi hữu cơ và nano bạc.